Vekové skupiny

Program aj výchova detí a mladých ľudí je primerane prispôsobená ich veku, záujmom a potrebám. Skautská organizácia rešpektuje požiadavky rozdielneho prístupu rôznym vekovým kategóriám:


vlcataVĺčatá (vek: 7 až 11 rokov
)

V programe najmladších členov má velkú dôležitosť rozprávkový svet. Mnoho mien, symbolov a hier sa zakladá na Kiplingovej Knihe džunglí. Akékoľvek učenie sa prebieha prostredníctvom hier. Najmladší členovia, vlčatá, sú organizovaní vo vlčiackých svorkách alebo včielkárskych rojoch, v ktorých sú menšie, zhruba šesťčlenné družiny. Vo vlčiackom programe má veľkú dôležitosť rozprávkový svet. Akékoľvek učenie sa prebieha prostredníctvom hier. Deti sa učia začleňovať do kolektívu priateľov a dospelí sa im pokúšajú dať ozajstnú zodpovednosť, no zaisťujú telesnú, citovú a duševnú bezpečnosť.


skauti

Skauti a skautky (vek: 12 až 15 rokov)

V skautskom veku stúpa dôležitosť „družinového systému“ – systému prirodzených partií mladých ľudí, umožňujúcich plné zapojenie a sebarealizáciu každého člena. Skauti a skautky sú organizovaní v 6-8 členných družinách, ktoré si spravujú sami. 3-4 družiny tvoria oddiel. Práve „družinový systém“, systém prirodzených partií mladých ľudí, umožňuje plné zapojenie a sebarealizáciu každého člena. Dospelí vedúci motivujú družiny k ich vlastnému družinovému životu. Symbolickým rámcom skautiek a skautov je objavovanie, skúmanie, stopárstvo. V oddielových hrách sa objavuje rôznorodý svet starých Slovanov, Indiánov, vyzvedačov a stopárov Ďalekého Západu. Preferovaným prostredím pre aktivity je príroda.



roveriRoveri a roverky (vek: 16 až 26 rokov)

Väčšina aktivít tejto vekovej skupiny sa odohráva na úrovni roverských družín. Dospelí sú prítomní, ale hrajú poradcovskú a podporovaciu rolu. Čaro roveringu tvorí putovanie, cestovanie, objavovanie neznámeho sveta. Roveri a roverky si pripravujú náročné projekty, organizujú horské výpravy a expedície do zahraničia. Aktívne sa podieľajú na ochrane prírody. V projektoch služby pre svoju komunitu objavujú seba, svoje hodnoty a charakter.


Dospelí skauti (vek: nad 26 rokov – vodcovia, činovníci, oldskauti,…)

Skauting je takisto hnutím dospelých, ktorí chcú pomáhať mladým ľuďom rozvíjať ich osobnosti. Stály kontakt s mladými ľuďmi umožňuje dospelým predĺžiť svoju vlastnú mladosť, myslieť dynamicky a moderne. Dospelí ľudia môžu v skautingu naplno uplatniť svoje vlohy, sebarealizovať sa a pomáhať dobrej veci. Komunitu dospelých skautov spája záujem o spoločnú vec, vzájomná podpora a zdieľanie podobných princípov: vzťah k sebe a k svojmu ďalšiemu zdokonaľovaniu sa, vzťah k iným, tolerancia a solidarita a vzťah k duchovnému svetu, k sile a hodnotám, ktoré presahujú materiálny svet.